Prechod na navigáciu vodorovná
Občianske združenie Naše JadroHľadať
 
 

Orgány OZ

 • Valné zhromaždenie (Najvyšší orgán OZ)
 • Výkonný výbor (Výkonný orgán OZ)
 • Štatutárny orgán (Predseda a Podpredsedovia OZ)
 • Výberová komisia
 • Monitorovací výbor
 • Revízna komisia (Kontrolný orgán OZ)
   

Valné zhromaždenie (najvyšší orgán OZ)

 • tvoria všetci členovia OZ Naše Jadro;
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky;
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu;
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení;
 • volí a odvoláva členov Výkonného výboru (Výkonný orgán OZ) a Revíznej komisie (Kontrolný orgán OZ);
 • schvaľuje prijatie nových členov;
 • rozhoduje o vylúčení člena združenia v súlade s článkom V Práva a povinnosti členov, bodom 3, odstavcom e;
 • schvaľuje Stratégiu CLLD  a jej aktualizáciu;
 • vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 a v zmysle pravidiel CLLD rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením, alebo dobrovoľným rozpustením. V prípade, ak dôjde k zániku občianskeho združenia rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym združením počas doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS, občianske združenie je povinné vrátiť čerpané finančné prostriedky z EPFRV resp. EFRR;
 • iné v súlade so stratégiou CLLD;
 • rozhoduje o účasti Občianskeho združenia Naše Jadro, v iných profesijných, či záujmových organizáciách a volí do nich svojich zástupcov;
 • stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov;
 • prerokúva a schvaľuje výročné správy o implementácii stratégie CLLD a hodnotiace správy.
   

Výkonný výbor (Výkonný orgán OZ)

 • riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu (Valného zhromaždenia);
 • volí spomedzi seba a odvoláva Predsedu OZ;
 • volí spomedzi seba a odvoláva Podpredsedov OZ – jedného za súkromný/občiansky sektor a jedného za verejný sektor;
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania najvyššieho orgánu a pripravuje základné  materiály na tieto  rokovania; 
 • zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu;
 • zriadi výberovú komisiu MAS;
 • zriadi monitorovací výbor MAS a volí resp. odvoláva členov monitorovacieho výboru;
 • menuje manažéra MAS;
 • schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr;
 • schvaľuje výzvu na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr;
 • schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr;
 • volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút;
 • iné stanovené v stratégii CLLD;
 • schvaľuje ďalšie interné vykonávacie predpisy združenia.
 • Výkonný výbor zodpovedá za zostavenie návrhu rozpočtu a ročnej účtovnej uzávierky združenia, spracovávanie správ o činnosti združenia, zriaďovanie komisií, príp. pracovných a iniciatívnych skupín, výklad stanov združenia, rozhoduje o nákupe, využití a predaji majetku združenia.
   

Predseda združenia (štatutárny orgán):

 • zvoláva a vedie zasadnutie Výkonného výboru (Výkonného orgánu OZ);
 • zvoláva a vedie zasadnutie Valného zhromaždenia (Najvyššieho orgánu OZ);
 • rozhoduje o záležitostiach Občianskeho združenia Naše Jadro pokiaľ tieto nie sú upravené v stanovách, resp. v interných vykonávacích predpisoch;
 • riadi činnosť Občianskeho združenia Naše Jadro;
 • kontroluje činnosť kancelárie a spolupracuje s manažérom;
 • ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia;
 • vykonáva činnosti podľa poverenia valného zhromaždenia.
   

Výberová komisia:

 • vyberá projekty, prostredníctvom, ktorých sa bude implementovať integrovaná stratégia;
 • zostavuje a predkladá zoznam projektov, ktoré odporúča schváliť na financovanie výkonnému výboru.
   

Revízna komisia:

 • je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu;
 • členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia, okrem členstva vo Valnom zhromaždení (Najvyšší orgán OZ);
 • kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje príslušné orgány OZ na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie;
 • kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
   

Monitorovací výbor:

 • vykonáva najmä vyhodnotenie výstupov a výsledkov a monitorovanie realizácie projektov v rámci stratégie CLLD; 
 • pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie a pod. v zmysle pravidiel Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 - 2020 v platnom znení.

 

 

 

                             EURÓPSKA ÚNIA - Európske štrukturálne a investičné fondy.pngIntegrovaný regionálny operačný program 2014-2020.pngProgram rozvoja vidieka 2014-2020.pngLEADER.pngMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.png


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka